วัตถุประสงค์ | ระบบห่อหุ้มร่างกาย | ระบบโครงกระดูก | ระบบกล้ามเนื้อ | ระบบประสาท | ระบบขับถ่าย | ระบบย่อยอาหาร | ระบบหายใจ | ระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต | ระบบน้ำเหลือง | ระบบต่อมไร้ท่อ | ระบบสืบพันธุ์ |909582q39w554334.gif

วัตถุประสงค์

Pixel248.gifระบบห่อหุ้มร่างกาย


-เพื่อให้รู้จักและเข้าใจระบบห่อหุ้มร่างกาย

- เห็นความสำคัญของระบบห่อหุ้มร่างกาย

-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้

Pixel248.gifระบบโครงกระดูก


-เพื่อให้รู้จักประเภทของโครงกระดูก

- เห็นความสำคัญของโครงกระดูก

- สามารถอธิบายหน้าที่ของกระดูกได้

Pixel248.gifระบบกล้ามเนื้อ


-เห็นความสำคัญของระบบกล้ามเนื้อ

-เพื่อให้เข้าใจการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ

-สามารถบอกหน้าที่ของระบบกล้ามเนื้อได้

Pixel248.gifระบบประสาท


-เพื่อทราบถึงการทำงานของระบบประสาท

-เห็นคุณค่าความสำคัญของระบบประสาท

- มีความรู้ความเข้าใจในหน้าที่ของระบบประสาท

Pixel248.gifระบบขับถ่าย


-เห็นความสำคัญของระบบขับถ่าย

-เข้าใจหน้าที่การทำงานของระบบขบถ่าย

-สามารถบอกและอธิบายอวัยวะที่ใช้ในการขับถ่ายได้

Pixel248.gifระบบย่อยอาหาร


-บอกประโยชน์ของระบบย่อยอาหาร

-สามารถอธิบายถึงอวัยวะที่ใช้ในการย่อยอาหาร

-เข้าใจในหน้าที่ของระบบย่อยอาหาร

Pixel248.gifระบบหายใจ


-เพื่อได้รับความรู้และความเข้าใจในระบบหายใจ

-บอกประโยชน์ของระบบหายใจได้

- สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการศึกษาต่อไปได้

Pixel248.gifระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต


-เพื่อให้ได้รับความรู้ในเรื่องส่วนประกอบของหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

-บอกความสำคัญของระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต

- มีทักษะความรู้ในเรื่องระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต

Pixel248.gifระบบน้ำเหลือง


-เพื่อให้ทราบถึงระบบการทำงานของน้ำเหลือง

-อธิบายหน้าที่ของระบบน้ำเหลือง

-สามารถอธิบายการทำงานของระบบน้ำเหลือง

Pixel248.gifระบบต่อมไร้ท่อ


-อธิบายการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อ

-เห็นความสำคัญของระบบต่อมไร้ท่อ

-เพื่อให้รู้จักหน้าที่ของต่อมไร้ท่อ

Pixel248.gifระบบสืบพันธุ์


-เพื่อให้ได้รับความรู้และความเข้าใจแลพประโยชน์ของระบบสืบพันธุ์
-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับการเรียนในชีวิตประจำวันได้
-เพื่อให้ได้รู้จักการทำงานของระบบสืบพันธุ์
.jpg.jpg
.jpg
14943985.jpg14943985.jpg14943985.jpg